June 25, 2004

श्री गणेशा

दिसामाजी काहीतरी ते लिहावे ।
प्रसंगी अखंडीत वाचीत जावे ॥
- समर्थ रामदास स्वामी